Avís legal

1. Identificació del prestador de serveis

Per donar compliment a allò establert a l'Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t'indique a continuació les meves dades identificatives com a prestador dels serveis i titular d'aquest lloc web:

2. Abast de l'Avís Legal i Condicions d'Ús

Amb la navegació i ús d'aquesta web adquireixes la condició d'usuari, com a tal, acceptes la totalitat d'aquest Avís Legal i de la Política de Privadesa, de forma plena i sense cap mena de reserva. També acceptes la instal·lació de Cookies segons les teves preferències com a usuari, pots conèixer que Cookies utilitzem a bondria.com a la nostra Política de Cookies.

Si us plau, com a usuari d'aquest lloc web, llegeix aquest Avís Legal on establim les Condicions Generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts d'inezdelprado.com.

T'informo que a més d'aquestes Condicions Generals regulades en aquest Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin lús de serveis específics oferts a través de la pàgina web. En cas de discrepància entre allò establert en aquestes Condicions Generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (principi d'especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret.

Des d´aquest web podràs accedir a multitud d´articles, informacions i dades (en endavant, “els continguts”) propietat d'ingenerare.es. Com a usuari et compromets a fer un ús adequat dels continguts que bondria.com ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

  1. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, il·legal-pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

  1. Provocar danys als sistemes físics i lògics d'ingenerare.es, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

  1. Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

  1. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

Bondria.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions dels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfob, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaran adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, ingenerare.es no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de la web, bloc, xarxes socials o altres eines de participació que es puguin crear, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.

3. Propietat Intel·lectual

Tots els drets sobre els continguts d´aquest web pertanyen a bondria.com, excepte aquells que pertanyin als seus clients o proveïdors de continguts.

DRET D'AUTOR

A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs ("marcs"), pancartes, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors del lloc web són titularitat d'ingenerare.es, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests. En conseqüència, com a usuari que accedeixes a la web no pots sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol manera, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari.

Queden prohibits qualssevol recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l'usuari es puguin beneficiar amb lucre o sense dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part del lloc web. En particular queda prohibida qualsevol alteració de la web que pugui afectar el seu contingut actual, com ara enllaços, hiperenllaços, enmarcat ("enquadrament"), o similar.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o Comunitari.

4. Política d'enllaços

Els Links són enllaços d'hipertext que vinculen una altra web o recurs.

Enllaços de bondria.com a llocs web de tercers:

En aquesta web trobaràs links a altres pàgines web gestionades per tercers. Bondria.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats a altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes.

Enllaços externs amb destinació a bondria.com:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitjaria establir un link o hiperenllaç amb destinació a bondria.com, aquest enllaç haurà de sotmetre's a les condicions que a continuació es detallen:

  1. El link anirà dirigit a la pàgina principal oa qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet portant a l'usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina web oa la URL de qualsevol de les seccions dels web. El link haurà d'abastar tota l'extensió de pantalla dels webs.

  1. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de bondria.com, el lloc web que estableix lenllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web bondria.com, incloent-ho com a part integrant de la seva web, utilitzant marcs ("enquadrament"), redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi amagar l'origen de la informació.

  1. No s´autoritzen l´establiment de links a bondria.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradant o obscè, contravenint la llei o l'ordre públic.

5. Exoneració de Responsabilitat

Bondria.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa relatives als productes o serveis oferts per tercers a través de la pàgina web, ni de la informació continguda en llocs web de tercers accessibles mitjançant enllaços d'hipertext.

En particular, Bondria.com no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat de la informació directament originada pels seus clients i usuaris, ja siguin ofertes i demandes, ressenyes informatives sobre productes o serveis, informació corporativa d'empreses, o qualsevol altre contingut procedent de documentació pròpia de clients i usuaris.

En cap cas Bondria.com serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant progrés, directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la pàgina web o de la informació, d'errors operatius o d'interrupcions al servei o transmissió o d'errors a la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden passar.

Bondria.com es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els enllaços o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap mena d'indemnització.

Bondria.com, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels productes o serveis continguts a la web.

6. Política de Privadesa

Bondria.com està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa.

7. Analítica Web i ús de «Cookies»

Quan accedeixes a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text al teu ordinador anomenats “Cookies”. En aquests fitxers s'emmagatzemen un mínim d'informació que permet reconèixer-te com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les teves preferències en accedir al web.

Pots rebutjar l'ús de “Cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada al teu navegador i mitjançant el plugin de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l'AEPD plasmades a la Guia sobre l'ús de Cookies.

Per a més informació pots accedir a la nostra Política de Cookies.

8. Normes per a la publicació de comentaris

L'usuari, eventualment pot realitzar comentaris perquè siguin publicats als diferents espais habilitats a la pàgina web. La utilització d'aquest servei queda subjecta a les clàusules següents:

  1. La publicació del comentari és totalment discrecional a criteri exclusiu d'ingenerare.es. L'Usuari accepta la possibilitat que el comentari no sigui publicat. La no publicació del material enviat no donarà lloc a cap mena d'indemnització.

  1. Responsabilitat de l'usuari. En participar en espais eventualment habilitats l'Usuari és l'únic responsable dels missatges que difongui a través d'aquells, garantint a ingenerare.es la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que se li pugui plantejar per aquests conceptes.

  1. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre'l. Eximint a ingenerare.es de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

  1. Continguts: L'Usuari haurà, abans de publicar un missatge o comentari, triar l'espai adequat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica de continguts de la web seran eliminats. A la publicació de comentaris, no s'accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els serveis, l'usuari manifesta la conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiu, perjudicial, pornogràfics, amenaçadora, danyant la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. Respecte mutu: L'Usuari haurà de respectar la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i les opinions dels altres usuaris.

  1. ingenerare.es, podrà limitar, en la mesura que en tingués coneixement, l'accés a la web d'opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material que vulneri el que disposa anteriorment. D'acord amb això, ingenerare.es estarà legitimat per suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si és el cas, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho faci al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

  1. Cessió del contingut: bondria.com es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats a la web o els blocs d'acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap mena de compensació.

  1. Exoneració de responsabilitat: bondria.com no és responsable del que s'ha publicat als comentaris i notícies de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació que s'hi publiqui.. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el contingut.

  1. No integritat del servei: bondria.com no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de les seccions de comentaris i notícies de la seva web, podent modificar-ho, suspendre'l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

  1. Queixa: En cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecteu un mal ús dels aquestes seccions de la web per part d'altres usuaris, ho podrà posar en coneixement del bondria.com , a través del correu electrònic, indicant a la referència de l'assumpte “moderació de contingut d'usuaris”, perquè procedim a moderar o eliminar-los.

  1. Indemnitat: L'usuari mantindrà indemne a inezdelprado.com davant de qualsevol reclamació que es pugui presentar pels missatges que l'usuari hagi difós als blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'Usuari dels blocs de la web.

9. Compres a través del lloc web

Les condicions que regulen la compra dels productes i serveis oferts a través de la pàgina web es troben a disposició de l'usuari a l'apartat corresponent.

10. Dret d'exclusió

Bondria.com es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11. Generalitats

Bondria.com perseguirà l´incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals disponibles a l'ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.

12. Modificació de les presents condicions i durada

Bondria.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent

Aquest Avís Legal i les condicions generals que s'hi determinen es regiran per la legislació espanyola.

bondria.es i l'Usuari, renuncien de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals , per a totes aquelles qüestions o accions que es puguin exercir derivades de la prestació dels serveis oferts a través d'aquesta pàgina web i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix aquest Avís Legal, Política de Privadesa i altres condicions particulars del servei.

Última actualització: 05-09-2023